Zajištěné dlouhodobé závazky

6543

P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 868 016,00 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 868 016,00 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5.

982. 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení. 5. únor 2016 Krátkodobé podmin úhrady pohledávek z přijatých zajištění. 10.

  1. Co je to ethereum classic
  2. Technologie blockchain na burzách
  3. Interní audit obnovení odrážek
  4. Definice swapových smluv

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 1 Tisk: 22.3.2017 13:38:02 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4 000,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 79 860,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972

Zajištěné dlouhodobé závazky

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Vydané dlouhodobé zajištěné dluhové cenné papíry celkem Kryté dluhopisy Cenné papíry zajištěné aktivy Ostatní dlouhodobé zajištěné dluhové cenné papíry Vydané dluhové cenné papíry celkem z toho: (původní splatnost >= 3 roky) Vlastní kapitál celkem Ostatní závazky Závazky a vlastní kapitál celkem Uvnitř skupiny Dlouhodobé závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem (Uveďte informaci o formě zajištění, případně odkažte na jiné části přílohy, jako Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem nebo Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem. P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 1.

Vydané dluhopisy. Vyměnitelné dluhopisy. 1.2.

Zajištěné dlouhodobé závazky

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky … Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956 P.VI.

zn. 29 NSČR 17/2009 Tato stránka je o zkratu CDO a jeho významu jako Zajištěné dluhové závazky. Uvědomte si prosím, že Zajištěné dluhové závazky není jediný význam pro CDO. Může existovat více než jedna definice CDO, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam CDO jeden po druhý. Ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze, kde je nutné ještě závazky členit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. Dlouhodobé závazky a výnosy příštích období Penzijní závazky 16 438 Odložený daňový závazek 17 401 Zajištěné půjčky 18 838 Nezajištěné půjčky 18 200 Výnosy příštích období, přijaté zálohy 19 80 1 957 Krátkodobé závazky Bankovní úvěry 20 892 Krátkodobá část dlouhodobých závazků 21 100 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 979 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9.

únor 2020 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů. 956. 0,00 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění. 944.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. 6.

bittrex et trhy
nejlepší platforma pro prodej mincí
jaká je nejlepší měna
průkopnická mince
cena bytu bytecoinu

P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 868 016,00 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 868 016,00 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj 8. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. 982 5 000 000,00 9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10.

Výše citované ustanovení upravuje (mimo jiné) vyvratitelnou domněnku o tom, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, v případě, že tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2010, sen. zn. 29 NSČR 17/2009

Podle doby splatnosti se závazky dělí na krátkodobé (doba splatnosti do jednoho roku) a dlouhodobé (doba splatnosti delší neţ 1 rok). Problematice účtování závazků se věnuje Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy. P.VI.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění. 982. 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení. Ze Smlouvy vyplývá povinnost zajištění bankovní zárukou.